กว่าจะมาเป็นห้วยสักฟาร์ม


       วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม เกิดจากการต่อยอดของ “นักเรียน ชาวนา” ที่สำเร็จการอบรมจากโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็น "สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธ เศรษฐศาสตร์" โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มีการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฏีพุทธเศรษฐศาสตร์ กับการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์วิถีพุทธเต็มรูปแบบ นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์วิถีพุทธทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 1 ปีเต็ม กับวทิยากรผู้ทรงคณุวุฒิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากมหาวทิยาลัยแม่โจ้ มหาวทิยาลัยพะเยา และจากเกษตรจังหวัดเชียงราย

       และเหนือสิ่งอื่นใด การเรียนการสอนที่นี่เน้นทักษะการทำมาหากินควบคู่กับการทำมหาธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีงามสามารถหยัดยืนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและจิตใจอย่างแท้จริงตลอดไปผู้ร่วมอุดมการณ์

• วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
• ไร่กัญญพัชร จังหวัดเชียงราย
• กลุ่มลานนา มาร์เก็ตเพลส จังหวัดเชียงใหม่
• กลุ่มกิเลนไทย จังหวัดเชียงใหม่
• ฟาร์มอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

• สวนศรัณญา จังหวัดลำปาง
• กลุ่มพืชผลอารมณ์ดี กรุงเทพฯ
• สหกรณ์โนนสวุรรณ จังหวดับุรีรัมย์
• กลุ่มบา้นแซปปาก จังหวดัชลบุรี

สวนผักของเฮา

พื้นที่เพาะปลูกโดยรวม ประมาณ 1,000 ไร่ จำนวนลูกสวนโดยรวม ประมาณ 80 ครัวเรือน

การส่งเสริมจากกรมวิชาการเกษตร

โรงคัดคุณภาพสินค้าและแบ่งบรรจุมาตรฐาน GMP

ช่องทางจัดจำหน่าย

ติดต่อเฮาได้ที่

 • ที่อยู่:

  100 ถนนเชียงราย-เทิง ม. 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 • เบอร์โทรติดต่อ

  092-2727328 (คุณ ดอย)

 • email:

  hauysakfarm@gmail.com

 • ช่องทางติดต่อ:
  brand image