วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม

ผัก ผลไม้ปลอดสาร สดๆจากฟาร์ม

แปลงผัก ของเรา คือชีวิต

พืชผักปลอดภัย

พืชผักปลอดสาร มาตราฐาน PGS

วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม

ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม

       วิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม เกิดจากการต่อยอดของ “นักเรียน ชาวนา” ที่สำเร็จการอบรมจากโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็น "สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธ เศรษฐศาสตร์" โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มีการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฏีพุทธเศรษฐศาสตร์ กับการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์วิถีพุทธเต็มรูปแบบ นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์วิถีพุทธทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 1 ปีเต็ม กับวทิยากรผู้ทรงคณุวุฒจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากมหาวทิยาลัยแม่โจ้ มหาวทิยาลัยพะเยา และจากเกษตรจังหวัดเชียงราย


       และเหนือสิ่งอื่นใด การเรียนการสอนที่นี่เน้นทักษะการทำมาหากินควบคู่กับการทำมหาธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีงามสามารถหยัดยืนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและจิตใจอย่างแท้จริงตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

ด้วยมาตราฐาน

เบื้องหลังความสำเร็จ

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆของเรา